forex trading logo

 

 

Zarządzenie  nr 4/2014

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niegosławiu

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie określenia terminów: postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz postępowania uzupełniającego

 

 

na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7), zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu na rok szkolny 2014/2015;

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

1-31 marca br.

4-8 sierpnia br.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 kwietnia br. o godz. 14.00

14 sierpnia br.  o godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18 czerwca br. o godz. 14.00

22 sierpnia br. o godz. 14.00

4.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzasadniającego, na rok szkolny 2014/2015.

 

 

 

……………………………………

podpis i pieczątka dyrektora

 

 

 

Rekrutacja dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej w Gminie Drezdenko na rok szkolny 2014/2015

Niniejsze zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 7).

 

 

TERMIN REKRUTACJI

 

Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków do pierwszej klasy odbywa się zgodnie z harmonogramem określonym przez dyrektora szkoły.

 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2014/2015 dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2007) oraz dzieci 6 letnich (ur. II połowie 2008r.).

 

ZASADY REKRUTACJI

Do szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców/prawnych opiekunów druku „Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej”.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej”.

 

W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności kryteriów zawartych w statucie danej szkoły.

 

 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 

Rok 2014/2015 oraz 2015/2016 rekrutacja na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły.

Statut zawiera:

- kryteria przyjęcia uczniów spoza rejonu,

- terminy postępowania rekrutacyjnego,

- wymagane dokumenty,

- terminy składania dokumentów,

- sposób przeliczania punktów.

 

 

 

 

LICZBA ODDZIAŁÓW I LICZBA MIEJSC W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Szkoły Podstawowe w Gminie Drezdenko

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drezdenku

5

125

2.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Drezdenku

3

75

3.

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

1

25

4.

Szkoła Podstawowa w Trzebiczu

1

25

5.

Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

1

25

6.

Szkoła Podstawowa w Grotowie

1

20

7.

Szkoła Podstawowa w Gościmiu

1

20

8.

Szkoła Podstawowa w Rąpinie

1

15

9.

Szkoła Podstawowa w Drawinach

1

15

10.

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

1

10

RAZEM:

16

355

 

 

Rekrutacja dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Drezdenko na rok szkolny 2014/2015


Niniejsze zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku poz. 7).

 


DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu w terminie do 28 lutego 2014r. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie (druk: Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego).

 

 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 do 6 lat (ur. w II połowie 2008r),          a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica złożony do dyrektora przedszkola lub oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej. Wniosek (druk: Wniosek               o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego) o przyjęcie należy wypełnić ręcznie, który można wydrukować ze strony internetowej: www.oswiata.drezdenko.pl lub pobrać w dowolnej placówce.

 

Maksymalnie można wybrać 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wypełniony wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w każdej placówce (wymienionej na wniosku) w terminie od 3 do 31 marca 2014r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków o przyjęcie wraz z załącznikami

 

3-31 marca 2014r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

11 kwietnia 2014r. do godz.14.00

3.

Poświadczenie przez rodziców (opiekunów prawnych) woli przyjęcia do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru

17-30 kwietnia 2014r. do godz.14.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

9 maja 2014r. godz. 15.00

 

 

USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE

 

L.p.

Kryterium

Wymagane dokumenty/Oświadczenia

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

36

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

Oryginał, notarialne poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

36

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialne poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

36

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialne poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

36

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Oryginał, notarialne poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

36

6.

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialne poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

36

7.

Objecie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z 2012r. poz. 1519 oraz z 2013r. poz. 154 i 866)

Oryginał, notarialne poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

36

 

KRYTERIA DO II ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

(ustalone przez Dyrektora placówki z Burmistrzem Drezdenka)

Kryteria samorządowe

Lp.

Kryteria

Wymagane dokumenty/ Oświadczenia

Liczba punktów

1.

Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania dziecka

oświadczenie

18

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie)pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolnicza działalność gospodarczą.

 

Kryterium stosuje się również do pracującego/ studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

oświadczenie

16

3.

Dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (3 godziny i więcej ponadpodstawę programową)

oświadczenie

12

4.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

oświadczenie

8

5.

Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowej trudnej sytuacji materialnej i jest objęte pomocą socjalną

oświadczenie

4

6.

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w Gminie Drezdenko i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Gminy Drezdenko

 

oświadczenie

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego zastosowanie mają kryteria określone w ustawie o systemie oświaty. Kryteria te są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc wolnych na pierwszym i drugim etapie postępowania rekrutacyjnego udział biorą tylko wnioski kandydatów zamieszkałych na

terenie Gminy Drezdenko.


W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego zastosowanie mają kryteria ustalone przez dyrektor przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z Burmistrzem Drezdenka. Spełnianie przez kandydata tych kryteriów jest potwierdzane odpowiednimi oświadczeniami.

 

 

WAŻNE:

 

- Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku musza zawierać klauzulę; „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczeni”

 

- Przewodniczący komisji rekrutacyjnej będzie mógł żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach informujących o spełnieniu kryteriów lub może zwrócić się do Burmistrza Drezdenka o potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniach.

 

-Weryfikacja oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka, możne być przeprowadzona z zastosowaniem wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku.

 

- W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji OPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

 

-Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje tryb odwoławczy.

 

 

Do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Składanie wniosków do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej wydaje uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Dyrektor przekazuje rozstrzygnięcie odwołania

Do 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia dyrektora

Składanie skargi do sadu administracyjnego

 

Na rok szkolny 2014/2015 Gmina Drezdenko przygotowała dla dzieci w wieku przedszkolnym 298 miejsc w tym: w publicznym przedszkolu 123 i oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych 175.

W oddziałach przedszkolnych tak samo jak w przedszkolach zajęcia prowadzą nauczyciele przygotowani do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem tej samej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

LICZBA ODDZIAŁÓW I LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

Przedszkola gminne:

Lp.

Nazwa przedszkola

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

1.

Publiczne Przedszkole ul. Kopernika 16 w Drezdenku

5

123

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

1.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Drezdenku

1

25

2.

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

1

25

3.

Szkoła Podstawowa w Trzebiczu

1

25

4.

Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

1

20

5.

Szkoła Podstawowa w Grotowie

1

20

6.

Szkoła Podstawowa w Gościmiu

1

20

7.

Szkoła Podstawowa w Rąpinie

1

15

8.

Szkoła Podstawowa w Drawinach

1

15

9.

Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach

1

10

RAZEM:

9

175

 

 

Na terenie Gminy Drezdenko działa 1 przedszkole niepubliczne oraz 4 punkty przedszkolne niepubliczne, które dysponują wolnymi miejscami

 

 

Lp.

Nazwa przedszkola

Liczba miejsc

1.

Niepubliczne Przedszkole im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego ul. Piłsudskiego 38

w Drezdenku

25

 

 

 

Lp.

Punkty przedszkolne niepubliczne

Liczba miejsc

1.

Punkt Przedszkolny „Iskierki” Gościm 141

15

2.

Punkt Przedszkolny Drawiny 62

15

3.

Tęczowe Przedszkole Niegosław 69

15

4.

Punkt Przedszkolny „Bajka”

ul. Poznańska 35 Trzebicz

17

 

 

 

 

 

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: blog hosting top famous people Valid XHTML and CSS.