forex trading logo

Źródła finansowania:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych w indywidualnym procesie kształcenia dzieci klas I-III szkół podstawowych w Gminie Drezdenko. Ma to szczególne znaczenie w pierwszym etapie edukacji, gdyż w tedy u dzieci kształtuje się postawa sprzyjająca dalszemu rozwojowi.

Do kogo skierowany:

Projekt kierowany jest bezpośrednio do  uczniów (chłopców i dziewcząt) uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych w Gminie Drezdenko. Obejmie on 315 dzieci  klas I-III. W poszczególnych zaplanowanych projektem zajęciach specjalistycznych wezmą udział ci uczniowie, u których zdiagnozowano określone problemy, a w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. Do zajęć specjalistycznych zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy wyłonieni zostali w drodze przeprowadzonej w  szkołach diagnozy. Każdy uczeń został poddany wstępnej diagnozie na początku roku szkolnego. Badano poziom rozwoju dziecka w zakresie dojrzałości fizycznej, motorycznej, poznawczej, emocjonalnej oraz społecznej. Do badań użyto kart diagnozujących i arkuszy obserwacji. Diagnoza obejmowała również obserwacje uczniów na zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych. Obserwacja obejmowała mowę dziecka, wytwory uczniów, rozmowę kierowaną oraz szereg innych aspektów rozwojowych. Na jej podstawie oraz analizy osiągnięć ucznia zapisaną w dziennikach lekcyjnych, dokumentacji wychowawcy oraz pedagoga sporządzono dla każdego dziecka informację zawierającą mocne strony dziecka, zauważone trudności, podjęte działania wspierające rozwój dziecka oraz wskazówki dotyczące jego dalszego rozwoju. W przypadku najmłodszych uczniów klas I kwalifikacją do poszczególnych zajęć były wyniki diagnozy przedszkolnej, dostarczone przez rodziców.
Konsekwencją opracowanej diagnozy jest konieczność wprowadzenia indywidualizacji pracy zarówno z dziećmi mającymi specyficzne trudności, jak i wyróżniającymi się zdolnościami. Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakter projektu, którego zadaniem jest wspieranie indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. I tak do grupy tej zaliczamy uczniów szkół podstawowych klas I-III z Gminy Drezdenko ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. Problem ten szczególnie dotyczy umiejętności czytania ze zrozumieniem i wypowiadania się. Drugi poważny problem zaburzenia w przyswajaniu treści matematycznych. Dodatkowo spostrzeżono grupę uczniów zdolnych, u których będą rozwijane zdolności językowe. Ponadto w szkołach wiele dzieci ma wady postawy wymagające interwencji logopedy , jak i wady postawy i powinni zostać objęci gimnastyką korekcyjną.
Wszystkie zdiagnozowane powyżej problemy negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne uczniów, powodując problemy natury emocjonalnej i społecznej. Dodatkowo wpływają niekorzystnie na koncentrację i powodują niski poziom samooceny, motywacji oraz stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiąganiu przez nie sukcesów szkolnych.

Sytuacja ta wymaga również indywidualnej interwencji celem zachęcenia dzieci do rozwijania swoich talentów, umiejętności i pogłębiania wiedzy, która wpływa pozytywnie na wzrost poczucie własnej wartości, samooceny oraz wyników nauczania.

Podejmowane działania:

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w Gminie Drezdenko.

Wyposażenie w materiały dydaktyczne sal, w których prowadzone są zajęcia z uczniami klas I-III szkół podstawowych. Wyposażenie będzie dostosowane do zaplanowanych zajęć oraz zgodne z potrzebami dzieci. Realizacja powyższych działań przyczyni się do osiągnięcia Standardu nr IV opisanego w "Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ..." autorstwa IŻ PO KL.

 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: blog hosting top famous people Valid XHTML and CSS.