forex trading logo

V. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW
1.   Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 20 września, informuje uczniów oraz jego rodziców ( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
2.   Uczeń otrzymuje na początku każdego semestru kredyt 200 punktów. Jest on równoważny ocenie poprawnej z zachowania. Od ucznia zależy jaką ocenę klasyfikacyjną osiągnie na koniec roku ( semestru).
3.   Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy IV, ustala się na podstawie klasyfikacji punktowej. Ocenianie zachowania polega na dodawaniu do kredytu punktów za zachowanie i postawy pozytywne oraz odejmowaniu od kredytu punktów za zachowania i postawy negatywne uwzględniając kryteria oceniania zawarte w punkcie 4.
Sumę punktów osiągniętą przez ucznia przelicza się na oceny szkolne według skali:
wzorowe                    co najmniej 340 pkt.
bardzo dobre              300-339 pkt.
dobre                          260-299 pkt.
poprawne                   180-259 pkt.
nieodpowiednie         150- 179 pkt.
naganne                     149 i poniżej pkt.

4.Kryteria zachowania dla ucznia
Kryteria zachowania
Zadania ucznia
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
1.  Nie opuszcza bez usprawiedliwienia zajęć.
2.  Nie spóźnia się nas lekcje.
3.  Jest obowiązkowy i systematyczny.
Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
1.  Przejawia troskę o mienie szkolne.
2.  Szanuje własność cudzą.
3.  Reaguje na zło, przejawy wandalizmu.
4.  Pracuje w szkolnych organizacjach.
Dbałość o honor i tradycje szkoły
1.  Bierze udział w imprezach szkolnych pielęgnujące tradycje szkoły/
2.  Reprezentuje szkołę na zewnątrz         w konkursach i na zawodach  szczebla gminnego i wyższego.
3.  Pracuje nad wizerunkiem absolwenta szkoły.
Dbałość o piękno mowy ojczystej
1.  Dba o kulturę słowa.
2.  Nie używa wulgaryzmów.
3.  Bierze udział w konkursach recytatorskich, czytelniczych.
4.  Właściwie reaguje na stosowanie wulgaryzmów przez innych.
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
1.  Na terenie szkoły nie pali papierosów.
2.  Nie ulega nałogom.
3.  Nie oddala się w czasie pobytu w szkole poza teren szkolny.
4.  Bierze udział w konkursach  o bezpieczeństwie i zawodach sportowych.
5.  Dba o estetykę swego wyglądu zewnętrznego( czystość, schludność).
6.  Dba o otoczenie i środowisko naturalne.
7.  Szanuje otrzymany posiłek w szkole
Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
1.  Pomaga kolegom w nauce.
2.  Jest grzecznym i miłym uczniem.
3.  Przestrzega zasad kulturalnego zachowania.
4.  Nie daje złych przykładów zachowania poza terenem szkoły.
5.  Działa w formalnych organizacjach i  kołach poza szkołą.
6.  Okazuje szacunek kolegom i  starszym.
Okazywanie szacunku innym
1.  Codziennie stosuje w praktyce  formy grzecznościowe.
2.  Przestrzega zasadę tolerancji.
3.  Szanuje osoby obce przebywające tymczasowo na terenie szkoły.
4a). Punktowe kryteria oceny zachowania:
Zachowania i postawy pozytywne
Ilość pkt
Zachowania i postawy negatywne
Ilość pkt
Udział w konkursach               i olimpiadach przedmiotowych:
1.     Etap szkolny,
2.     Etap rejonowy i gminny,
3.     Etap wojewódzki.
5-10
15-25
25-50
Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia
( za każdą)
5
Udział w uroczystościach szkolnych
( za każdą)
10
Spóźnianie się na zajęcia
po 5
Formalne zajęcia  pozaszkolne organizowane    w środowisku.
10
Wywołanie i udział w bójce
10-30
Udział w zawodach sportowych
1.     Szkolnych
2.     Pozaszkolnych
5
10-30
Niszczenie mienia szkoły
0-50
Praca w samorządzie szkolnym
( przyznaje opiekun SU).
0-20
Niszczenie mienia innych osób
0-50
Praca na rzecz klasy
( przyznaje wychowawca klasy).
0-50
Agresja wobec młodszych
5-30
Frekwencja 100%
10
Wymuszanie pieniędzy
do 50
Wywiązywanie się                    z   obowiązków uczniowskich
1.     Odrabianie zadań domowych.
2.     Prowadzenie zeszytów.
3.     Czytanie lektur.
4.     Przygotowanie się                do zajęć   (przybory, materiały, pomoce, strój gimnastyczny).
0-80
Wymuszanie negatywnych zachowań
do 20
Pomoc kolegom w nauce.
5-10
Wyśmiewanie się z innych osób.
do 20
Właściwa reakcja na akty agresji wobec kolegów.
po 5
Zaśmiecanie otoczenia.
do 20
Właściwa reakcja na akty agresji wobec zwierząt.
po 5
Wyrzucanie śniadania  do śmieci.
10
Wulgarne słownictwo.
do 30
Palenie tytoniu.
30
Inne używki.
30
Niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły     (za każde negatywne zachowanie).
5
Niewłaściwe zachowania            na lekcjach (za każdą negatywną uwagę).
2
Obliczanie sumy punktów zachowania:
Zachowania i postawy
Ilość przyznanych punktów
Obliczanie punktów z zachowania
Pozytywne
200 pkt. + .............=
Negatywne
..............-...............=
Razem:
Ocena z zachowania:
Wzorowe                                 co najmniej 340 pkt.
Bardzo dobre                          300-339 pkt.
Dobre                                       260-299 pkt.
Poprawne                                 180-259 pkt.
Nieodpowiednie                       150-179 pkt.
Negatywne                                149 i poniżej
Ocena z zachowania:
5.   Każdy nauczyciel zobowiązany jest do rejestrowania swoich spostrzeżeń          o pozytywnym i negatywnym zachowaniu uczniów w ciągu całego semestru na ostatnich stronach dziennika lub dzienniczku klasowym.
6.  Wychowawca klasy, dwa razy w semestrze, umożliwia uczniom samoocenę zachowania.
7.  Wychowawca klasy dokumentuje śródroczne i roczne oceny zachowania w karcie oceny zachowania klasy ( załącznik nr 1), a w dzienniku lekcyjnym wpisuje oceny zachowania.
8.  Wychowawca klasy I-III dokumentuje obserwacje zachowania ucznia w arkuszu oceny opisowej w rozdziale „ Charakterystyka pracy i kontaktów społecznych”.
9.  Wychowawca klasy powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o ocenie zachowania w trybie i terminie określonym w rozdziale III punkt 5 szkolnego systemu oceniania.
10. Ocena zachowania uczniów ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Rada pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązać wychowawcę  do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował zasad oceniania przewidzianych w niniejszym dokumencie.
I.     ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do 20 września, informują rodziców ( opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2.  Ocenianiu podlegają: wiadomości, umiejętności, postępy ucznia, rozwój umiejętności kluczowych, wkład pracy z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji ucznia.
3.  Ocenianiem objęte są wszystkie obszary aktywności ucznia: mówienie, czytanie, pisanie, umiejętności rachunkowe, umiejętności praktyczne, aktywność artystyczno- ruchowa, współpraca w grupie, organizowanie własnej pracy ucznia.
4.  Ocenianie bieżące polega na:
Systematycznym ocenianiu ustnym oraz ocenianiu literowym osiągnięć według następującej skali ocen:
W - wspaniale
B- bardzo dobrze
D- dobrze
S- słabo
N- nie potrafi
·   uzgadnianiu z uczniem oceny wytworów plastycznych, artystycznych i niektórych prac pisemnych
·  prowadzeniu karty osiągnięć ucznia
5.   W bieżącym ocenianiu ucznia nauczyciel jest zobowiązany do stosowania, uzgodnionych w zespole przedmiotowym, form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uzgodnionej częstotliwości sprawdzania osiągnięć ( załącznik nr 2 ).
6.   Karta osiągnięć ucznia udostępniona jest zainteresowanym rodzicom podczas spotkań indywidualnych lub zbiorowych.
7.   Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne polega na wypełnianiu karty oceny opisowej( załącznik nr3 ). Każdy wychowawca ma obowiązek zapoznania rodziców z oceną opisową ucznia podczas śródrocznych i rocznych spotkań z rodzicami.
Ocena opisowa roczna ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie „ Osiągnięcia  ucznia oceniam pozytywnie”.
8.   Ocena opisowa roczna umieszczana jest na świadectwie szkolnym.
9.   Postanowieniem Rady Pedagogicznej można ucznia klasy I-III szkoły podstawowej pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnie psychologiczno-pedagogiczna albo inną poradnię specjalistyczną po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.
10. Rada Pedagogiczna może promować ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych) lub wychowawcy klasy, za ich obopólną zgodą, po uzyskaniu opinii poradni psychologiczni-pedagogicznej lub specjalistycznej.
II.               ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO W KLASACH  IV-VI
1.   Nauczyciele na początku roku szkolnego, najpóźniej do  20 września, informują uczniów i ich rodziców ( opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2.   Wymagania programowe nauczyciele opracowują na podstawie realizowanych przez siebie programów nauczania, podstawy programowej oraz standardów wymagań stosując taksonomię ABC Bolesława Niemierki.
3.   Ocenianiem objęte są następujące obszary aktywności ucznia: wiadomości, umiejętności programowe, umiejętności kluczowe, aktywność ucznia, wkład pracy, praca w grupie, komunikowanie się, twórcze rozwiązywanie problemów.
4.   Oceny bieżące, klasyfikowanie śródroczne i roczne ustala się według poniższej skali ocen stosując następujące ogólne kryteria oceniania:
Stopień
Stopień wyrażony słownie
Skrót
Poziom wymagań
Ogólne kryteria ustalania stopni
6
celujący
cel
Wykraczające( W)
1.  Pośrednio użyteczne              w życiu pozaszkolnym.
2.   Pozwalające łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin
1.   Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres szerszy niż wymagania programowe, wiadomości powiązane  ze sobą tworzą określoną strukturę.
2.   Rozumienie uogólnień  i związków między nimi, samodzielne wyjaśnianie zjawisk.
3.   Samodzielne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.
4.   Poprawny język, styl, terminologia naukowa, wysoki stopień zwartości wypowiedzi.
5
bardzo dobry
bdb
Rozszerzone( R)
1.Umożliwiają rozwiązywanie problemów.
1.   Opanowanie całego materiału programowego, wiadomości powiązane w logiczne układy.
2.   Rozumienie uogólnień  i związków miedzy nimi, wyjaśnianie zjawisk bez udziału nauczyciela.
3.   Samodzielne wykorzystywanie wiadomości w praktyce.
4.   Poprawny język, styl, terminologia naukowa.
4
dobry
db
Dopełniające (D)
1.  Złożone, mniej przystępne.
2.Wymagające korzystania  z różnych źródeł.
1.   Opanowanie materiału programowego, wiadomości powiązane logicznie.
2.   Rozumienie uogólnień i związków między nimi, wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela.
3.   Stosowanie wiadomości  w rozwiązywaniu typowych zadań teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela.
4.   Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, opanowana podstawowa terminologia, język umiarkowanie skondensowany.
3
dostateczny
dst
Podstawowe ( P)
1. Określone programem nauczania jako podstawowe.
2. Proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie  wiadomości.
3.Często powtarzające się.
1.   Opanowane podstawowe wiadomości i umiejętności programowe, wiadomości podstawowe połączone w związki logiczne.
2.   Poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, wyjaśnianie ważniejszych zjawisk przy pomocy nauczyciela.
3.   Stosowanie wiadomości  w rozwiązywaniu typowych zadań praktycznych  i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.
4.   Nieliczne błędy językowe, wiadomości przekazywane  w języku zbliżonym do potocznego, mała zwartość wypowiedzi.
2
dopuszczający
dop
Konieczne (K)
1. Najważniejsze w uczeniu się.
2. Łatwe dla ucznia mało zdolnego.
3.Niezbędne w dalszej nauce.
1.  Nieznajomość podstawowego materiału programowego, wiadomości luźno powiązane.
2.  Brak rozumienia podstawowych uogólnień, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk.
3.  Brak umiejętności stosowania wiedzy w praktyce nawet przy pomocy nauczyciela.
4.  Liczne błędy językowe, nieporadny styl, trudności w komunikowaniu się  z otoczeniem.
1
niedostateczny
ndst
1.  Rażący brak wiadomości programowych oraz powiązań między wiadomościami.
2.  Zupełny brak rozumienia uogólnień, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk.
3.  Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.
4.  Bardzo liczne błędy językowe, nieporadny styl, bardzo duże trudności   w mówieniu.
Zasady oceniania z religii;
stopień
Stopień wyrażony słownie
Skrót
Ogólne kryteria ustalania stopni
6
celujący
cel
1.   Zawsze zapytany lub zgłaszający się prawidłowo odpowiada na zadawane pytanie, zawsze aktywny na lekcji religii.
2.   Skupiony, zainteresowany tematem, zawsze przygotowany, posiada i prowadzi zeszyt oraz podręcznik do nauki religii.
3.   Postawa wobec przedmiotu kultu oraz nauczyciela jest zawsze właściwa.
4.   Posiada wymagane wiadomości, zawsze jest pilny i sumienny w wypełnianiu wszystkich swoich obowiązków.
5.   Stanowi przykład i wzór dla innych uczniów w klasie i w szkole.
6.   Jego wiedza osobista przekracza program przeznaczony na daną klasę.
5
bardzo dobry
bdb
1.   Wyczerpująco odpowiada na zadawane pytania zgodnie z obowiązującym programem.
2.   Zawsze przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe.
3.   Prowadzi starannie zeszyt.
4.   Postawa ucznia wobec przedmiotu kultu jest właściwa
4
dobry
db
1.   Opowiada zgodnie z tematem lekcji
2.   Prowadzi zeszyt.
3.   Stara się odrabiać zadania domowe.
4.   Jest aktywny podczas lekcji.
5.   Wykazuje dobrą postawę osobistą.
3
dostateczny
dst
1.Odpowiada wyczerpująco na zadawane pytania.
2.Prowadzi zeszyt.
3.Nie zawsze odrabia zadanie domowe.
4.Nie zawsze jest pilny i sumienny.
5.Jego postawa wobec przedmiotu kultu budzi pewne zastrzeżenia.
2
dopuszczający
dop
1.   Postawa wobec przedmiotu kultu często jest niewłaściwa.
2.   Uczeń nie prowadzi zeszytu.
3.   Nie odrabia zadań domowych.
4.   Na zadawane pytania nie odpowiada w ogóle lub odpowiada z dużą pomocą nauczyciela katechety.
1
niedostateczny
ndst
1.   Nie wykazuje żadnych wiadomości.
2.   Jest niesumienny, nie posiada zeszytu ani książki do nauki religii.
3.   Nigdy nie odrobił zadania domowego.
4.   Jego postawa wobec przedmiotu i nauczyciela jest niewłaściwa.
5.   Nie uczestniczy w lekcjach katechezy z własnej winy.
5.     W  procesie oceniania, obowiązuje zasada kumulowania wymagań (ocenę wyższą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Na każdą ocenę muszą pojawiać się wymagania ze wszystkich poziomów i kategorii zgodnie z taksonomią ABC.
6.     Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów  z wyłączeniem stopni: celujący i niedostateczny.
7.     Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców( prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela.
8.     Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
9.     W ocenianiu bieżącym aktywności, wkładu pracy, postawy, pracy w grupie ucznia, dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Za trzy plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za trzy minusy ocenę niedostateczną.
10. Ustalone w zespołach przedmiotowych formy i sposoby oceniania wiadomości i umiejętności oraz ich ilość obowiązują wszystkich nauczycieli (załączniki nr 4,5,6,7,8)
11. Nauczyciel może zwiększyć ilość ocen cząstkowych w semestrze  w przypadku uczniów, którzy wymagają częstej kontroli postępów w nauce lub pozytywnej motywacji do nauki.
12. Każdej formie oceniania przedmiotowego odpowiada jedna ocena cząstkowa w dzienniku oraz wolne miejsce na ocenę poprawioną przez ucznia.
13. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna ustalona przez nauczyciela zgodnie z postanowieniami szkolnego systemu oceniania nie może być uchylona.
14. Ocena klasyfikacyjna nie powinna być ustalona jako średnia z ocen bieżących.
15. Wskazane jest przeprowadzanie na zajęciach lekcyjnych samooceny własnych osiągnięć edukacyjnych uczniów.
16. Wskazane jest prowadzenie przez nauczycieli kart obserwacji ucznia lub klasy, umożliwiających rejestrowanie nabytych wiadomości i umiejętności. Fakt prowadzenia karty obserwacji należy podać do wiadomości uczniów i ich rodziców. Karta obserwacji może stanowić źródło informacji dla wychowawcy podczas spotkań z rodzicami uczniów.
17. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu całego semestru.
VIII. ZASADY PRZEPROWADZANIA PISEMNYCH SPRAWDZIANÓW
Klasy I-III szkoły podstawowej:
1.     Sprawdziany pisemne są zapowiadane co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.
2.     Nauczyciel ma na sprawdzenie i poprawienie błędów 5 dni, poprawione prace uzupełnia komentarzem.
Klasy IV-VI szkoły podstawowej:
1.   Prace klasowe, sprawdziany i kartkówki są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
2.   Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki obejmujące bieżący materiał nauczania
(2 - 3 lekcje ) nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.
3.   W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej 3 sprawdziany pisemne ( godzinne) obejmujące szerszy zakres materiału nauczania.
4.   Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem.
5.   Nauczyciel ma 2 tygodnie na sprawdzenie prac klasowych i sprawdzianów, tydzień na sprawdzenie kartkówki.
6.   Nauczyciel ma obowiązek podania uczniom przed sprawdzianem lub po jego zakończeniu, punktacji za poszczególne zadania oraz liczbę punktów wymaganą na określoną ocenę szkolną.
7.   Za 1 pracę klasową, sprawdzian lub kartkówkę nauczyciel może wystawić tylko jedną ocenę.
8.   Każdy nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:
a)   w przypadku procentowej skali ocen:
bardzo dobry 91-100% maks. ilość punktów
dobry             75-90% maks. ilość punktów
dostateczny   51-74% maks. ilość punktów
dopuszczający 40-50% maks. ilość punktów
niedostateczny 0-39% maks. ilość punktów
b)  w przypadku stosowania sprawdzianów wielostopniowych:
norma zaliczenia poziomu wymagań powinna wynosić 70-80%.
9.    Każdy sprawdzian powinien zawierać zadanie wykraczające poza podstawy programowe w celu umożliwienia uczniom osiągnięcia oceny celującej.
10.  Jeżeli uczeń nie uczestniczy w pisemnym sprawdzaniu wiadomości i umiejętności, to bez względu na przyczyny, ma obowiązek poddania się formie sprawdzania osiągnięć w trybie określonym przez nauczyciela, w ciągu dwóch tygodni od daty powrotu do szkoły( wyłącznie w toku zajęć lekcyjnych).
11.  Jeżeli uczeń nie przystąpi do ustalonej zgodnie z punktem 10 procedury oceniania, nauczyciel ma prawo w trybie dowolnym( wyłącznie w toku zajęć lekcyjnych) sprawdzić, czy uczeń opanował odpowiednie wiadomości i umiejętności lub wystawić ocenę niedostateczną.
12.  Uczeń ma prawo do jednorazowej próby poprawienia każdej oceny z pisemnej formy sprawdzania wiadomości i umiejętności, w trybie uzgodnionym z nauczycielem  jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty jej wystawienia.
13.  Stopień uzyskany podczas poprawiania wpisuje się do dziennika obok oceny poprawionej. Obydwie oceny brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej lub rocznej.
14.   Ilość sprawdzianów pisemnych określona jest przez zespoły przedmiotowe w załącznikach nr 4,5,6,7,8.
 

Szukaj
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: blog hosting top famous people Valid XHTML and CSS.